• FlyCamKZ
  • FlyCamKZ

FlyCam LLC

production of UAV systems in the Republic of Kazakhstan

+7 705 399 69 45                          Dostyk ave. 114-127

+7 701 717 01 57                             Almaty, Kazakhstan

                                                        +7 727 384 97 04